Over ons

  1. Laatst bijgewerkt op

Welkom bij de Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie!

De Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie (EU), gelegen in het hart van de Europese wijk in Brussel, is de grootste diplomatieke post (of "ambassade") in het netwerk van posten van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het is een sleutelpost voor België, een stichtend land en een van de drijvende krachten achter de Europese integratie. De Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU (of "PV" in Europees jargon) telt momenteel 250 personeelsleden, terwijl ons land zich voorbereidt op het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in januari 2024.  

De PV is een unieke smeltkroes van collega's van Buitenlandse Zaken, de verschillende federale administraties en de gemeenschappen en gewesten, in toepassing van de bevoegdheidsverdeling op zowel Europees als Belgisch niveau. Het is een weerspiegeling van de federale staat, een miniatuur-België in het hart van Europa. Naast haar rol van vertegenwoordiging op Europees niveau is de PV ook een echt expertisecentrum voor Europese aangelegenheden. Het is de dagelijkse interface tussen de Belgische overheid en de Europese instellingen, waar informatieoverdracht en anticipatie essentiële sleutels zijn.

"Het is essentieel dat België zich op dezelfde manier organiseert als de andere lidstaten om op een gestructureerde manier deel te nemen aan de debatten op EU-niveau".

Image
Willem van de Voorde

Ambassadeur Willem van de Voorde is de Permanente Vertegenwoordiger van België bij de EU. Het hoofd van de post vertelt ons iets meer over de bijzonderheden en de werking van de PV:

van de Voorde: "Het lijkt misschien vreemd dat België, als lidstaat die de belangrijkste Europese instellingen huisvest, een vertegenwoordiging heeft bij de EU. Maar de ervaring leert dat het essentieel is dat België zich net als de andere lidstaten organiseert om op een gestructureerde manier deel te nemen aan debatten op EU-niveau. Diplomaten en experts van de Permanente Vertegenwoordiging zetelen namens ons land in zo'n 250 werkgroepen waarin overleg plaatsvindt tussen EU-lidstaten, met de Europese Commissie en met andere EU-instellingen. Het is deze veelheid aan fora en werkgroepen, waar Europese regelgeving wordt voorbereid en besproken, die Europese samenwerking tot een realiteit maakt".

Coreper en de Raad van Ministers: besluitvorming binnen de Raad van de EU

De PV is de stem van België in Europa en vertegenwoordigt de Belgische belangen binnen de Europese Unie. Samen met de 26 andere EU-lidstaten ontwikkelt de PV binnen de Raad van de Europese Unie het Europese beleid in een brede waaier van domeinen, waaronder de interne markt, energie, transport, milieu, landbouw, visserij, consumentenzaken, toerisme, telecommunicatie, tewerkstelling, industrie, gezondheidszorg, onderzoek, onderwijs, buitenlands beleid, budgettaire en financiële aangelegenheden, justitie en binnenlandse zaken.  

De Raad van de Europese Unie is de "thuisbasis van de lidstaten". Hier onderhandelen de lidstaten en bepalen ze hun standpunten over elk wetgevingsdossier.  

Het werk van de Raad van Ministers wordt voorbereid door "Coreper", het comité van permanente vertegenwoordigers van de lidstaten van de Europese Unie. De Coreper bestaat uit twee delen, Coreper II met de permanente vertegenwoordigers en Coreper I met hun adjuncten.  

De Coreper komt minstens één keer per week bijeen. Het bereidt de vergaderingen van de Raad van Ministers voor, zorgt voor een algemene visie en coördineert het werk van de verschillende werkgroepen die bestaan uit experten uit de lidstaten.

De Raad van Ministers komt regelmatig bijeen, afhankelijk van hun portefeuilles, in een van de tien Raadsformaties (video). Zodra de Raad haar standpunt heeft bepaald, onderhandelt ze met het Europees Parlement in "trilogen", als onderdeel van de gewone wetgevingsprocedure. Het Parlement en de Raad hebben evenveel gewicht en worden "medewetgevers" genoemd. 

De Europese Raad komt meerdere keren per jaar bijeen op topniveau, op het niveau van de staatshoofden en regeringsleiders. Dit is de instelling die de belangrijkste prioriteiten bepaalt en de belangrijkste politieke impulsen geeft. De Europese Raad wordt momenteel voorgezeten door Charles Michel. De toppen worden van tevoren voorbereid door de Raad Algemene Zaken.

"De Coreper is de laatste schakel in de voorbereiding van de ministeriële bijeenkomsten van de Raad".

Image
Pierre Cartuyvels

Pierre Cartuyvels, adjunct Permanent Vertegenwoordiger, licht de rol van Coreper toe. 

"Onze vertegenwoordigers in de verschillende werkgroepen vertalen de Belgische standpunten, die worden bepaald in onderling overleg tussen de ministeriële kabinetten en de betrokken administraties - zowel op federaal niveau als op het niveau van de gefedereerde entiteiten. 

De resultaten van de besprekingen in de werkgroepen worden vervolgens meegenomen naar Coreper), die de laatste schakel vormt in de voorbereiding van de vergaderingen op ministerieel niveau. Zelf zit ik bijvoorbeeld namens België in Coreper I, de sectie die gaat over thema's als milieu, klimaat, digitalisering en sociale zaken. Eens deze dossiers onderhandeld zijn met mijn collega's, worden ze doorgestuurd naar onze ministers voor politieke bespreking en uiteindelijke beslissing".

Voorzitterschap van de Raad in 2024

In 2024 neemt België het voorzitterschap van de Raad over. Elk half jaar neemt een ander land het voorzitterschap over. Voor België was het Spanje en na België is het de beurt aan Hongarije. Samen vormen de drie landen het traditionele voorzitterstrio, een nauwere samenwerking tussen een groep van drie landen die samen een programma opstellen. Lees het trioprogramma hier. (PDF, 304.04 KB)

"We leveren aanzienlijke inspanningen om bij te dragen aan EU-debatten."

Image
Stéphane Mund

Ambassadeur Stéphane Mund vertegenwoordigt België in het "Comité politique et de sécurité de l'Union européenne (COPS)" van de Europese Unie, een afzonderlijk comité dat verantwoordelijk is voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB). Hij benadrukte het belang van België in het Europese besluitvormingsproces: 

"Ons land levert aanzienlijke inspanningen om bij te dragen tot de debatten binnen de Europese Unie over alle kwesties. Een Europese aanpak van het buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid is essentieel voor België. De Russische inval in Oekraïne herinnert ons aan het belang van een gecoördineerde aanpak en een coherent optreden van de lidstaten. Gelukkig kunnen we rekenen op een team van ervaren diplomaten en militairen om de grote uitdagingen waar we vaak voor staan aan te gaan!"