Permanente Vertegenwoordiging van België in de Europese Unie

COPS

Het Politiek en Veiligheidscomité (Comité politique et de sécurité of ‘COPS') stuurt het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de EU mee aan. Het COPS helpt dit beleid uit te stippelen, ondermeer door de voorbereiding van Raadsbesluiten over onderwerpen van buitenlands- en veiligheidsbeleid, het uitsturen en opvolgen van EU-crisisbeheersingsoperaties en -missies op het terrein, en door het opvolgen van de toestand in crisishaarden.

Het COPS komt minstens tweemaal per week bijeen en zorgt, onder verantwoordelijkheid van de Raad, tevens voor de politieke controle op en de strategische leiding van de civiele missies en militaire operaties van de EU.

De lidstaten zijn in het COPS vertegenwoordigd op niveau ambassadeur, voor België zetelt Ambassadeur Stéphane Mund in het COPS. De COPS-agenda wordt voorbereid door de Nicolaidis-groep. Voor België is Mijnheer Xavier Follebouckt momenteel de Nicolaidis. De inhoudelijke en technische voorbereiding, en de uitwerking van COPS-beslissingen, in het bijzonder wat betreft de civiele missies en de militaire operaties, wordt verzekerd door een reeks werkgroepen. Deze zijn: 

  1. de Politico-militaire werkgroep of 'PMG'
  2. het Comité voor de civiele aspecten van het crisisbeheer of 'CIVCOM'
  3. het Militair Comité of 'EUMC'
  4. de werkgroep van het militair Comité of 'EUMCWG'